Konkordato Nedir?

Ağustos 11, 2020by Av. Cemre Bingöl0

Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir?

Konkordato, dürüst bir borçlunun, alacaklılarının belirli bir çoğunluğu ile yaptığı ve Ticaret Mahkemesinin tasdiki ile hüküm ifade eden bir anlaşmadır.

Alacaklılar, konkordato anlaşması kapsamında alacaklarının bir kısmından feragat eder ve borçluya üzerinde anlaşılan bakiye tutarı ödemek için süre verirler.

Konkordato isteyen bir şirketin borca batık olması şart değildir, likidite sorunu yaşayan bir şirket de mali durumun düzeltilmesi için konkordatoya başvurabilir.

Konkordato Anlaşması, mahkeme onayı ile tarafları bağlayıcı nitelik kazanır.

Kimler Konkordatoya Başvurabilir?

Yalnızca tüzel kişiler (ticaret şirketleri) değil, gerçek kişiler de konkordato talebinde bulunabilir. Konkordatoya başvuran gerçek kişilerin tacir olması da şart değildir.

Hem borçlu hem de alacaklılar konkordato talebinde bulunabilirler.

Konkordatonun Amacı Nedir?

Konkordatonun amacı, finansal yapıları bozulan işletmeleri korumaktır. Piyasa koşulları, döviz kurlarında yükselme, ekonomik kriz ve güncel bir tehdit olarak varlığını sürdüren pandemi krizinin finansal krize dönüşme riski, aslında kötüniyetli olmayan borçluları, borçlarını ödeyemeyecek duruma düşürebilir.

Kanunkoyucu, bu durumda bulunan bir borçluya, alacaklılarının çoğunluğu ile bir anlaşma yapma ve alacaklılarının kendisine tanıdığı süre içinde borçlarını ödeme imkanı sunmuştur.

İcra İflas Kanunu’nun 285. Maddesine göre, Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilir.

Konkordatonun Yararı Nedir?

Konkordato, hem borçlunun hem de alacaklının lehine olan bir hukuki yoldur. Konkordato süreci,
iflas sürecine göre daha az maliyetli olup bu durum hem borçluya hem de alacaklılarına yarar
sağlamaktadır. Konkordato süreci içerisinde, şirketin mali durumu düzelebilir ve şirketin
devamlılığı sağlanabilir.

Konkordato Kapsamında Üzerinde Anlaşılması Gereken Hususlar Nelerdir?

Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında
bulunan her borçlu, konkordato talebinde bulunabilir. Bunun için İİK’nun 286. Maddesinde detaylı
olarak açıklanmış olan belge, kayıt ve tabloların borçlu tarafından konkordato başvurusu
dilekçesine ek olarak Mahkemeye sunulması gerekir. İlgili belgelerin tam ve eksiksiz olması
gerekir. Mahkeme, belgeler eğer eksiksiz şekilde teslim edilmişse 3 aylık geçici mühlet verir.
Burada belgelerin içeriğine oldukça dikkat edilmesi ve üzerinde çalışılması gerekmekte ve
muhakkak uzman desteği alınması gerekmektedir.

Konkordato Başvurusu Nasıl Yapılır?

Konkordato başvurusu sırasında, borçlu, malvarlığının durumunu gösterir belgeleri başvurusuna eklemek durumundadır.

Bilindiği üzere, Ticaret Şirketleri, defter tutmak zorunda olan tüzel kişilerdendir. Bu kapsamda, 6102 Sayılı TTK’ya göre hazırlanan son bilanço, ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturan defterler, maddi ve maddi olmayan varlıklara ait defter değerlerine ait liste, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve borçlunun malvarlığına ilişkin diğer tüm belgeler, konkordato başvurusuna ek olarak sunulmalıdır. Bunların tarihleri, mahkemeye başvuru tarihinden en fazla 90 gün öncesine ait olmalıdır. Hesap kapanışı dönemi üzerinden de bir takvim yılı geçmemiş olmalıdır.

Bağımsız denetime tabi olan borçluların nakit akım tablosunun bağımsız denetimden geçmiş
olması şartı vardır.

Konkordato Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

30 Ocak 2019 tarihli Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmeliğinin Talebe
eklenecek belgeler başlıklı 5. maddesine göre,

“Borçlu, konkordato talebine aşağıdaki belgeleri ekler:
a) Konkordato ön projesi.
b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler.
c) Alacaklı ve alacak listesi.
ç) Karşılaştırma tablosu.
d) Makul güvence veren denetim raporu.
(2) Borçlu, iflasa tabi olmayan kişilerden ise sadece birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde yazılı
belgeler ile uygun düştüğü ölçüde (b) bendinde yazılı belgeleri konkordato talebine ekler.
(3) Konkordato işlemlerinin başlatılması alacaklılardan biri tarafından talep edilmişse mahkeme,
birinci veya ikinci fıkrada belirtilen belge ve kayıtların eksiksiz olarak sunulması için borçluya
makul bir süre verir. Bu durumda anılan belge ve kayıtların hazırlanması için gerekli masraf
alacaklı tarafından karşılanır.”

Konkordato Başvurusunda İstenen Ön Proje Nedir?

Borçlu tacir olsun veya olmasın; konkordato talebine eklenecek belgeler arasında, ön projenin
bulunması zorunludur.

Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların
alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara
ödemelerini yapabilmesi için gerekli mali kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla
yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren projeye “ön proje” denir.

Rehinli alacaklılar varsa, rehinli alacaklılar toplantısının da ön projede belirtilmiş olması gerekir.

Konkordato sürecinde, ön projeden farklı bir proje revizyonu mümkündür. Bunun, alacaklılar toplantısına kadar yapılmış olması gerekir.

Mahkeme, iflas ile konkordato arasındaki farkın net olarak ortaya konulmasını beklemektedir.

Konkordato süreci sonunda alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile; şirketin iflas etmesi halinde alacaklıların eline geçecek miktar karşılaştırılarak bir tablo yapılması ve ön projede mahkemeye sunulmalıdır. Burada amaç, alacaklıların konkordatodan dolayı zarara uğramasını engellemektir.
Konkordatoda normal şartlarda borca batıklık şartı aranmamaktadır; şirket borca batık değilse
bundan aktifleri pasifleri karşılıyor anlamı çıkarılmaktadır. Ancak; aktif-pasif hesabında her zaman şirketin gerçek durumunu görmek mümkün değildir. İnşaat işi yapan bir şirketin sözleşmesinde cezai şartlar konulmuş olabilir, teminat mektubu sunulmuş olabilir. Örneğin Şirket, sözleşme konusu edim yükümlülüğünü süresi içerisinde yerine getirememe ve cezai şart ödeme tehlikesi altındadır. Malvarlığında gerçekleşecek bu tarz olası eksilmelerin de ön projede net olarak ortaya konulması gerekir.

Konkordato Süreci Nasıl İşler?

Yukarıda anılan belgelerin eksiksiz olarak mahkemeye sunulması halinde, yetkili ticaret
mahkemesi tarafından geçici mühlet kararı verilebilmektedir. Geçici mühlet kararıyla birlikte
konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla
bir “geçici konkordato komiseri” görevlendirilir.

Geçici mühlet süresi esas itibariyle üç ay olup, mahkeme bu üç aylık süre dolmadan borçlunun
veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla iki ay daha uzatabilmektedir.

Geçici mühlet kararının yanında mahkeme borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli
gördüğü tedbirleri alabilmektedir.

Geçici süre süre en fazla 2 ay daha uzatılabilir ve mahkeme sürecin başarıya ulaşmasının
mümkün olduğu kararını verirse borçluya 1 yıllık kesin süre verir. Komiser raporuyla verilen ek 6
aylık süre ile konkordato süreci maksimum 23 ay içinde sonuçlanır.Neticede, şirketin mali durumu düzelirse, ticari hayatı devam eder. Ancak aksi durum söz konusuysa süreç iflasa doğru gider.

Konkordatoda görevli mahkeme neresidir?

Konkordato başvuru sürecinde görevli mahkeme, asliye ticaret mahkemesidir.

Konkordatoda yetkili mahkeme neresidir?

Konkordato başvuru sürecinde yetkili mahkeme, borçlunun iflasa tabi olup olmamasına göre değişmektedir.

  • Eğer borçlu iflasa tabi ise, konkordatoda yetkili mahkeme, borçlunun işlem merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesidir.
  • Eğer borçlu iflasa tabi değilse, konkordatoda yetkili mahkeme, borçlunun yerleşim yeri asliye ticaret mahkemesidir.

Konkordato süreci hakkında aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında sorabilir, şirket avukatı ya da alacaklı vekili olarak sizi temsil etmemiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 5 =

DANIŞMA HATTI

Kor Avukatlık ve Danışmanlık. Bu sitede bulunan bütün içerik, Türkiye Barolar Birliği’nin Meslek Kurallarına uygun şekilde tasarlanmış olup sadece bilgilendirme amaçlıdır.                             

Copyright © KorHukuk 2020